Politikalar

 

 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılayacağımızı,
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile kişisel gelişimlerini destekleyerek verimliliklerini ve motivasyonlarını arttıracağımızı,
 • Stratejik hedeflere ulaşılmasında ölçülebilir değer yönetimiyle tüm proses ve süreçlerin takip edilmesini sağlayarak öz değerlendirmeye dayalı stratejiler geliştireceğimizi,
 • Yönetim sistemimizde risk temelli düşünceyle proses ve sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek; verimliliğimizin, sistemimizin etkinliğinin, pazar payımızın, kârlılığımızın ve rekabet gücümüzün sürdürülebilirliğini sağlayacağımızı ve arttıracağımızı,
 • Uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uyacağımızı,
 • Tedarikçilerimizin kalite bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,
 • Mühendislik plastik dünyasına geliştirdiğimiz ürün ve teknikler ile yenilikçi çözümler sunacağımızı,
 • İnovasyon ve çeviklik yeteneklerimizi geliştirerek müşteri memnuniyetini arttırmak için ulaslararası pazarlarda var olmayı ve kalıcı olmayı,

taahhüt ederiz.

 

 • Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi ve kirliliğin önlenmesini sağlayacağımızı,
 • Yeni ürün ve ürün geliştirme çalışmalarında çevresel etkileri dikkate almayı,
 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • Uluslararası pazarlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarını yenilikçi çözümler sunarken çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduracağımızı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek risk temelli düşünce yapısı ile tüm süreçlerimizi çevre yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi,

taahhüt ederiz.

Epsan ve grup şirketleri olarak tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık  olarak kabul ederiz. Bu nedenle; tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması hedefi ile kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

 • Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Tüm çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı yaşam tarzı haline getirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmak,
 • Çalışma ortamında kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımları temin etmek ve kullanılmasını sağlamak,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve gerekli önlemleri alarak riskleri ortadan kaldırmak,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, stajyerlerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır.

Stratejik hedeflerimize ulaşabilmek ve sürekli değişen rekabet koşullarında büyümeyi yönetmek için en büyük gücümüzün insan kaynaklarımız olduğuna inanırız. Çalışma hayatı ilişkilerimizde; saygı, anlayış ve güven ortamının yarattığı İŞ HUZURUNUN, çalışanlarımızın gönülden bağlılığını ve çalışma hayatı başarısını etkilediğine inanır ve bu konuda üstün gayret gösteririz.

İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerimiz ile; yeniliklere ve değişime açık, dinamik, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen ve etik değerleri önemseyen insan kaynağı istihdam etmeyi, çalışan memnuniyet ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefleriz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle; din, dil, ırk, cinsiyet, medeni durum, fiziksel engel, bölge, vb. ayrımı gözetmeksizin grup şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı seçiminde;

 • Pozisyonun gerekliliklerini karşılayan yetkinliklerde bilgi ve beceriye sahip,
 • Gelişim potansiyeli yüksek,
 • Şirketimizin değerlerini benimseyip yaşatacak ve etik değerleri önemseyen,
 • Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre 18 yaşından büyük adaylar arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek İşe Alım yapmaktayız.

Sürekli büyüyen ve gelişen firmamızın globalleşme vizyonu ile uyumlu olarak lokasyonlar ve pozisyonlardaki insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önceliğimiz iç kaynaklarımız yani şirket çalışanlarımızdır.

Çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini arttıran, eğitim ve yetkinlik yönetim sistemleri sayesinde dikey ve yatay yönde görev değişiklikleri ile etkin Kariyer Yönetimi gerçekleştiririz.